จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทำการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรต่าง ๆ การอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึก ภายใต้กรอบของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  ทำการศึกษาทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศึกษา ตั้งแต่ หิน ดิน พืชสมุนไพร สาหร่าย จุลินทรีย์ กิ้งกือ ใส้เดือน มอลลัส แมลง สัตว์หน้าดิน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก  ปรสิต สัตว์ทะเล ปะการัง แพลงก์ตอน จำนวน 40 เรื่องต่อปี

  โครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ (คลิ๊กที่แต่ละโครงการเพื่ออ่านบทคัดย่อ)

ปลาน้ำจืดที่พบบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
Species of freshwater fishes found in Srinakarind Dam, Kanchanaburi Province

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ
การคัดเลือกจุลชีพเพื่อใช้ในการควบคุมทางชีวภาพต่อแมลงศัตรูพืช
Screening for microbes as biocontrol agents for agricultural insect pests

อาจารย์ ดร.เกรียง กาญจนวตี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ
ความหลากหลายของแบคทีเรีย Melissococcus plutonius ที่ก่อโรคตัวอ่อนเน่ายูโรเปียน (European foulbrood disease) ในผึ้ง
Diversity of Melissococcus plutonius bacteria causing European foulbrood disease in bees
ศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ

โครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๑๙ โครงการ ได้แก่ (คลิ๊กที่แต่ละโครงการเพื่ออ่านบทคัดย่อ)

 

โครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗
 
คลิกที่นี่เพื่อดูโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖

 

 • ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร
  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • Diversity and DNA Barcode of Millipedes in Smaesarn islands under the Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
 • อ. ดร. ปิโยรส ทองเกิด
 • อ่านต่อ
 • อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ Ariophantidae ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี

 • Taxonomy of the Common Land Snails Family Ariophantidae in the Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess MahaChakriSirindhorn: Samaesarn Islands, Chonburi and Khao Wang Kamen, Kanchanaburi Provinces

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์สุจริต
 • อ่านต่อ
ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน
 • Diversity and Role of Termites and Ants in Dry Dipterocarp Ecosystem
  in Nan Province

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแข สิทธิเจริญชัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล
  นายนราธิป จันทรสวัสดิ์
 • อ่านต่อ

 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
 • (Relationship of arthropods in agro-ecosystem and adjacent area of RSPG)

 • อ.ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล
 • อ. มารุต เฟื่องอาวรณ์
 • อ่านต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla
ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ

Genetic diversity of some species of oriental tiny frogs of the genus Microhyla in Khao Khew Open Zoo, Chonburi province as revealed by mitochondrial DNA (COI and 16S rRNA sequences)

อ. ดร. อัมพร วิเวกแว่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฏฐ์ คนซื่อ

อ่านต่อ

  • โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
   ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.

 • อ.ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ และ ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
 • อ่านต่อ
โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ
ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.
 • อ.ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ และ ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร

 • อ่านต่อ
 • ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
 • Molecular Diversity of Benthic Ciliates from Look-Lom Beach, Samaesarn Island, Chonburi Province

 • อาจารย์ ดร.ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
  สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร
  สุชา เฉยศิริ
  รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล

  อ่านต่อ

 • บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
 • (The role and importance of amphibian in agriculture)
 • ผศ. ดร. วิเชฎฐ์ คนซื่อ
 • อ่านต่อ
 • การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์
 • (Screening of anti-diabetic activity of medicinal plants in the Plant Genetic Conservation Project area under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn by measuring the inhibitory activity of advanced glycation end product formation)
 • รศ. ดร.สุรัตนา อำนวยผล
 • อ่านต่อ
 • อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์
  พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
 • (Interaction between P-glycoprotein and anti-diabetic medicinal plants in the Plant Genetic Conservation Project area under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
 • ผศ. ดร. สุรีย์ เจียรณ์มงคล
 • อ่านต่อ
 • การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมัน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แพนครีเอติกไลเปส
 • (Isolation of anti-lipid metabolism substances of medicinal plants in the Plant Genetic Conservation Project area under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn by measuring the inhibitory activity of pancreatic lipase)
 • อ. ดร. ทักษิณา ชวนอาษา
 • อ่านต่อ
 • การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการตรวจระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพร
  สกุล Strychnos ที่ปนในตำรับยา
 • (Genetic identification of Strychnos plants in the herbal formulations)
 • รศ. ร.ต.อ.หญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง
 • อ่านต่อ
 • จุลินทรีย์เซลลูโลสิกเพื่อการย่อยสลายเซลลูโลส: การนำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตร
 • (Cellulosic Microorganism For Cellulose Degradation: To Agricultural Application)
 • รศ. ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล
 • อ่านต่อ
 • สัณฐานวิทยาและพยาธิสภาพของปรสิตบางชนิด ในพื้นที่ อพ.สธ.
 • (Morphology and histopathology of some parasites in the RSPG area)
 • รศ. ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล
 • อ่านต่อ
 • ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของพรอพอลิสจากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ อพ.สธ.
 • (Diversity of honey bee and stingless bee and utilization of propolis from their nests in the RSPG area)
 • ผศ. ดร. สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
 • อ่านต่อ
 • การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะทะลุ
 • (Evaluation of health status and reproductive biology of reptiles in Talu island ecosystem)
 • อ. ดร. นพดล กิตนะ
 • อ่านต่อ
 • การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและสองฝา
 • (Isolation and culture of thermal tolerance stain of zooxanthellae from corals and marine bivalve)
 • รศ. ดร. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
 • อ่านต่อ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – 2: ฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของปะการัง
 • (Biodiversity and sustainable use of coral resources at Ko Talu, Prachuap Khiri khan – 2 : Spawning season of coral)
 • รศ. ดร. วรณพ วิยกาญจน์
 • อ่านต่อ
 • บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ – 2: ชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน
 • (Important roles of the nudibranch, Jorunna funebris, in the ecosystems – 2: Reproductive biology and larval development0
 • รศ. ดร. สุชนา ชวนิชย์
 • อ่านต่อ
 • การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบเพาะฟัก – 2: ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะในระบบอนุบาล
 • (Coral restoration by laboratory seeding – 2: Influence of biological factors on breeding larvae after fertilization and settlement stages)
 • รศ. ดร. วรณพ วิยกาญจน์
 • อ่านต่อ
 • ฟลักซ์ กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร – 2: ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจายสารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน
 • (Fluxes, transport processes and cycling of nutrients at reefs of Mo Ko Samae San – 2: Sedimentary character of sea floor and distribution of nutrients accumulated in the sediment)
 • ผศ. ดร. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
 • อ่านต่อ
 • กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – 2: พลวัตรของตะกอนบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
 • (Oceanographic processes and the fate of material in coral reef and seagrass habitats, Sattahip, Chonburi – 2: Dynamics of sediment in reefs and seagrass beds)
 • อ. ดร. ปัทมา สิงหรักษ์
 • อ่านต่อ
 • การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กจากระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะแสมสารและเกาะสีชัง
 • Isolation and Culture of Microalgae from Marine Ecosystems of Samaesarn Islands and Sichang Island
 • รศ. ดร. อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
 • อ่านต่อ
 • การใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์พืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อพ.สธ.
 • (Companion modeling to enhance capacity of local communities in sustainable forest and plant resources management planning in the RSPG area)
 • อ. ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
 • อ่านต่อ

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม