อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea)
ที่ออกหากินเวลากลางคืน บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

Taxonomy of nocturnal parasitic wasps family Braconidae (Hymenoptera:
Ichneumonoidea from Samaesan islands, Chonburi province

รศ.ดร. บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์

บทคัดย่อ

ศึกษาอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) ที่ออกหากินเวลากลางคืนบริเวณเขาหมาจอเกาะแสมสารและเกาะจวงโดยใช้กับดักแสงในการเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2556 มกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมและกันยายน 2557) จากศึกษาเก็บตัวอย่างแตนเบียนวงศ์Braconidaeได้ 575 ตัวอย่าง 74 ชนิด คาดว่าพบชนิดใหม่อย่างน้อย 10 ชนิดโดยได้ทำการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์และบรรยายลักษณะไปแล้ว 1 ชนิดคือYeliconessamaesanensisButcher, 2014 พบที่เขาหมาจออยู่ในวงศ์ย่อยRogadinae

คำสำคัญ: แตนเบียนชนิดใหม่ Braconidae แสมสาร หากินเวลากลางคืน

Abstract

Taxonomy of nocturnal parasitic wasp family Braconidae (Hymneoptera: Ichneumonoidea) had been studied at Khao Mar Jor, Samaesan and Chuang Islands.
Light traps were used to collect the specimens every 2 months for a year (November 2013, January, March, May, July and September 2014). From the study, 575 parasitic wasps in 74 species have been collected. Of these, at least 10 species are new. A new
species, YeliconessamaesanenesisButcher, 2014 (subfamily Rogadinae) had been described and published. The specimens were caught from light trap at Khao Mar Jor.

Key words: parasitic wasps, new taxa, Braconidae, Samaesan, nocturnal

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์Braconidaeบริเวณเขาหมาจอเกาะแสมสารและเกาะจวง
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาต่อประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเก็บและจัดแสดงตัวอย่างแตนเบียนสำหรับการศึกษาและงานวิจัยในส่วนของพิพิธภัณฑ์แมลง
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม