บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ – 2: ชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน

(Important roles of the nudibranch, Jorunna funebris, in the ecosystems – 2: Reproductive biology and larval development)

รศ. ดร. สุชนา ชวนิชย์

บทคัดย่อ


ทำการศึกษาพัฒนาการตัวอ่อน และการเติบโตของทากเปลือย Jorunna funebris Kelaart, 1858 ในโรงเพาะฟัก บนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาพัฒนาการของไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีความยาวประมาณ 9.0–11.0 เซนติเมตร ในถังเลี้ยง พบว่า นิวเคลียสของไข่มีการพัฒนารูปร่างเป็น veliger ภายในถุงหุ้มในวันที่ 5–6 หลังการวางไข่ และ veliger ทำการฟักตัวออกจากถุงหุ้มในวันที่ 7 นอกจากนี้ ทำการศึกษาอัตราการเติบโตของทากเปลือย โดยศึกษาเปรียบเทียบทากเปลือย J. funebris 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งพบว่าทากเปลือย J. funebris ขนาดเล็กมีอัตราการเติบโตเชิงน้ำหนักสูงสุด (8.83 %ต่อวัน) ในขณะที่อัตราการเติบโตเชิงความยาวสูงสุดพบในกลุ่มขนาดกลาง (5.33% ต่อวัน) ทั้งนี้ ทากเปลือย J. funebris มีการกินอาหารทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

คําสําคัญ: ทากเปลือย โจลันนา พัฒนาการตัวอ่อน การเติบโต

 

Abstract


In this study, the development of eggs and growth of the nudibranch, Jorunna fenebris Kelaart, 1857 were investigated at the hatchery on Samae San Island, Sattahip, Chon Buri Province. The egg developmental was undertaken under the microscope. The results showed that the eggs developed into the veliger stage within 5-6 days after fertilized and hatched in the following day. For the growth rate experiment, the results showed that the small size class had the highest body weight gained (8.83% per day), while the medium size class had the highest body length gained (3.55% per day). In addition, J. funebris could feed both during the day and night.

Key words: nudibranch, Jorunna funebris, development, growth

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม