การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์

(Screening of anti-diabetic activity of medicinal plants in the Plant Genetic Conservation Project area under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn by measuring the inhibitory activity of advanced glycation end product formation)

รศ. ดร.สุรัตนา อำนวยผล

บทคัดย่อ


จากการนำสารสกัดพืชสมุนไพรจากพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราช ดำริฯ ที่มีฤทธิ์ดีในการยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์ ได้คัดเลือกเปลือกต้นลำป้าง นำมาสกัดแยกสารด้วยวิธี Bioassay guided fractionation สามารถแยกสารได้ 1 สาร คือ สาร PD-1 จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารทั้งสอง พบว่า คือ (-)-epicatechin โดยเทียบกับข้อมูล 1 H-NMR และ 13C-NMR spectra ของสารที่ได้รายงานมาแล้ว จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์ พบว่า(-)-epicatechin มีร้อยละของการยับยั้งการสร้าง AGE เป็น 71.93 และมีค่า IC50 เป็น 34.6 µg/mlิ

คําสําคัญ: การสกัดแยกสาร, ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์, Bioassay guided fractionation, พื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ

 

Abstract


Pterospermum littorale Craib was selected for extraction and isolation by using bioassay guided fractionation, PD-1, was isolated. Structure elucidation of these compounds (using 1 H-NMR and 13C-NMR spectral data compare to the previous reports) show that PD-1 is (-)-epicatechin. The percent inhibition of advanced glycation end product formation of (-)-epicatechin is 71.93 and the IC50 value is 34.6 µg/ml.

Key words: screening, extraction, isolation, advanced glycation end product formation, Bioassay guided fractionation, the Plant Genetic Conservation Project area under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม