บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร

(The role and importance of amphibian in agriculture)

ผศ. ดร. วิเชฎฐ์ คนซื่อ

บทคัดย่อ


การเลี้ยงกบด้วยอาหารสำเร็จรูปและเลี้ยงด้วยปลวกในครั้งนี้ พบว่า กบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปมีขนาดใหญ่กว่าและน้ำหนักมากกว่ากบนาที่เลี้ยงด้วยปลวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาในครั้งนี้ทำการปล่อยกบนาขนาดประมาณ 5 ซม ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 600 ตัว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนของกบนาในธรรมชาติ

 

Abstract


A frog fed with commercial food and termites found that frogs fed with commercial food weight and size larger than frogs fed termites statistically significant. In this study, the release of frogs approximately 5 cm into the natural habitat, thus increasing the number 600, the number of frogs rises in the nature.


งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม