e-book

ภาพรวมงานวิจัยสนองพระราชดำริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา

 

สัตว์เลื้อยคลาน ณ เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คู่มือการเรียนรู้ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปะการังกับการอนุรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

กลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวปะการัง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การใช้งาน GPS Essentials และ Google Earth Pro
ในการทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
การวางแปลงถาวร เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าไม้
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสวนสัตว์เขาเขียว ปักษาพรรณ ในพื้นที่เกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง
แตนเบียนวงศ์ Braconidae ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
  • ซิลิเอต ชีวิตในผืนทราย
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ "สัตว์ขาปล้อง" ในระบบนิเวศเกษตร
  • ความหลากหลายทางชนิดของ "มดและปลวก" ในพื้นที่ป่าและเกษตรกรรม
ความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลานในเกาะทะเลไทย

การอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง

พืชสมุนไพรจากไม้ดอกม่วง

พืชสมุนไพรจากไม้ดอกเหลือง

ความหลากหลายของค้างคาวในพื้นที่โครงการ อพ.สธ ผืนป่าตะวันตก

ผึ้งและชันโรง ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ จังหวัดกาญจนบุรี


ความหลากหลายของเซนทริคไดอะตอม บริเวณเกาะสีชังและเกาะแสมสาร

  • ปะการัง การอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่เกาะแสมสาร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ “ทรัพยากรจากผืนทรายสู่ใต้ทะเล”
  • การใช้ประโยชน์จากซูแซลเทลลี่ในการเพาะเลี้ยงหอยมือเสือ

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม