เพื่อ..."ประโยชน์แท้แก่มหาชน"

ในห้วงเวลาที่เราต้องอยู่ห่างไกล ไม่สามารถมาเข้าค่ายกันได้ตามปกติ เราจึงจัดคู่มือค่ายต่าง ๆ และวิดีโอมาให้เรียนรู้ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สนุกสนานกันก่อนที่เราจะมาเข้าค่ายกันในไม่ช้านี้

คู่มือการเรียนรู้ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดคู่มือ และเลือกรับชมวีดีโอการอบรมได้ด้านล่าง

คู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับอุดมศึกษา

ความหลากหลายของสังคมพืช
การสำรวจ และการจัดเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับเยาวชน

ความหลากหลายของสังคมพืช
การสำรวจ และกาจัดเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับอุดมศึกษา

สัตว์เลื้อยคลาน

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับเยาวชน

สัตว์เลื้อยคลาน

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับเยาวชน

ออกเดินเพลินดูนก

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับอุดมศึกษา

ออกเดินเพลินดูนก

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด

 

คู่มือคู่มือค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับเยาวชน

การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด

 

วีดีโอคู่มือการเรียนรู้ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง สัตว์เลื้อยคลาน (ทั้งหมด 4 ตอน 4 คลิป)

ตอนที่ 1/4

เรื่อง สัตว์เลื้อยคลาน (ทั้งหมด 4 ตอน 4 คลิป)

ตอนที่ 2/4

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม