การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนหน้าดินกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง) จังหวัดชลบุรี

(Comparative study on biodiversity of benthic plantkon, Foraminifera, in the coastal ecosystems of Kham Island and KhamNoi Island, Chonburi Province)

ดร. สมภพ รุ่งสุภา

บทคัดย่อ


ฟอแรมมินิเฟอร่าบริเวณเกาะขาม หมเู่ กาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 พบ 13 กลุ่ม ทิศเหนือมีจํานวนกลุ่ม และความหนาแน่นรวมสูงกวา่ ทิศใต้ และเดือนมีนาคมมีความหนาแน่นรวม สูงกว่าเดือนมิถุนายน ความหนาแน่นรวมตลอดปีอยู่ในช่วง 186,945-337,697 เซลล์/ตารางเมตร ชนิดเด่นท่ีพบมากและบ่อยที่สุด คือ Ammonia sp. รองลงไปคือ Quenqeloculinna sp. Cornuspiridae และ Elphidium sp. ตามลําดับ เกาะขามน้อย หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบ 12 กลุ่ม ทิศตะวันออกมีจํานวนกลุ่มสูงกว่าทิศตะวันตกแต่มีความหนาแน่นต่ํากว่า เดือนมีนาคมพบ ความหนาแนน่ รวมสูงกว่าเดือนมิถุนายน ความหนาแน่นรวมตลอดปีอยู่ในช่วง 207,728- 428,571 เซลล์/ตารางเมตร ชนิดเด่นที่พบมากและบ่อยที่สุดคือ Spiroloculina sp. และ Valvulinidae ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะขามสูงกว่าเกาะขามน้อยในเดือน มีนาคม แต่ใกล้เคียงกันในเดือนมิถุนายน ปริมาณอินทรีย์สารและปริมาณคารบ์ อเนตในตะกอนดิน เกาะขามสูงกว่าเกาะขามน้อยเล็กน้อย จํานวนกลุ่มรวม ความหนาแนน่รวม ดัชนีความ หลากหลายทางชีวภาพและชนิดเด่นของเกาะขามสูงกว่าเกาะขามน้อยตลอดระยะเวลาการศึกษา

คําสําคัญ: ฟอแรมมินิเฟอร่าเกาะขามเกาะขามน้อยดัชนคีวามหลากหลายทางชีวภาพย

 

Abstract


Foraminifera in sediment at Kham Island, Samaesan Island were studied in March, summer season, and June, rainy season, 2013. There are 13 groups found with total density 186,945-337,697 cells/square meter. Total density in March higher than June and northside than southward. Ammonia sp. as dominant group and the less were Quenqeloculina sp., Cornuspiridae and Elaphidium sp., respectively. 12 groups found at Kham noi island, Sichang Islet, the total group found at east site higher than west but low total density. Total density in Mach higher than June, total density were 207,728-428,571 cells/square meter. Dominant group was Spiroloculina sp. and Valvulinidae. Biodiversity index in March at Kham Island higher than Khamnoi Island but not different both site in June. Organic matter and Calcium Carbonate content in sediment at Kham Island a little bit higher than Kham Noi Island. Total group, total density, biodiversity index and dominant species at Kham Island higher than Kham noi Island in 2013.

Key words: foraminifera Kham Island Khamnoi island Biodiversity Index

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม