ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(Biodiversity of Bats and Small Mammals in the RSPG Area)

อ. ดร. ธงชัย งามประเสริฐวงศ

บทคัดย่อ


จากการสารวจความหลากหลายของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็กในกลุ่มค้างคาว (Order Chiroptera) ตงั ้ แตป่ ี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 ในพืน้ ที่ศกึ ษาจานวน 6 แห่งภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ได้แก่ พืน้ ที่หม่เู กาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวดั ชลบุรี พืน้ ที่เกาะทะลุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์พืน้ที่หม่เูกาะไข่เกาะเวียงและบ้านเกาะเตียบจงัหวดัชมุพรพืน้ที่อทุยาน แหง่ชาตหิมเู่กาะสิมิลนัจงัหวดัพงังาพืน้ที่อทุยานแห่งชาติหม่เูกาะสุรินทร์จงัหวดัพงังาและพืน้ที่ อทุ ยานแห่งชาติหม่เูกาะลนั ตาจงัหวดั กระบี่พบค้างคาวจานวนทงั้สิน้ 18ชนิดโดยจดั อย่ใูนกล่มุ ค้างคาวกินผลไม้ (Suborder Megachiroptera) จานวน 2 ชนิด ใน 1 วงศ์ คือ วงศ์ค้างคาวกิน ผลไม้ (Family Pteropodidae) และกล่มุ ค้างคาวกินแมลง (Suborder Microchiroptera) จานวน 16 ชนิด ใน 6 วงศ์ คือ วงศ์ค้างคาวหางโผล่ (Family Emballonuridae) 2 ชนิด วงศ์ค้างคาวหน้า ยกั ษ์ (Family Hipposideridae) 5 ชนิด วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family Megadermatidae) 1 ชนิด วงศ์ค้างคาวปี กพับ (Family Miniopteridae) 1 ชนิด วงศ์ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae) 5 ชนิด และวงศ์ค้างคาวลกู หนู (Family Vespertilionidae) 2 ชนิด

คําสําคัญ: ค้างคาว,สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดเล็ก,ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

Abstract


Bat surveys have been conducted at six designated sites in the area of Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn between 2010 and 2013. A total of 18 species has been found including 2 species in suborder Megachiroptera and 16 species in suborder Microchiroptera. Bats have been identified into 7 families, i.e. Family Pteropodidae (2 species), Family Emballonuridae (2 species), Family Hipposideridae (5 species), Family Megadermatidae (1 species), Family Miniopteridae (1 species), Family Rhinolophidae (5 species) and Family Vespertilionidae (2 species).

Key words: bat,smallmammal,biodiversity

งานวิจัยทั้งหมดมีลิขสิทธิ์

ผู้ละเมิดจะได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

โปรดติดต่อโครงการฯ เพื่อการอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนทุกครั้ง

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม