การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 215 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


1.1 ประกาศ ที่ อพ.สธ. 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.2 คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 1193/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2565-2569)

1.3 คำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 1194/2565 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2565-2569)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม


2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-จฬ. ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่ 3 สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ.-จฬ (คลิ้กแต่ละหัวข้อเพื่อดูเอกสารประกอบ)

3.1 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.-จฬ.

3.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 อพ.สธ.-จฬ.

3.3 สรุปผลการประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.- จฬ. ปี 2565-2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (คลิ้กแต่ละหัวข้อเพื่อดูเอกสารประกอบ)

4.1 แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ภาพรวม) นำเสนอโดย คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.

4.2 แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด นำเสนอโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

4.3 การทบทวนแผนปฏิบัติงานและปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (คลิ้กแต่ละหัวข้อเพื่อดูเอกสารประกอบ)